Menü

Home oeffnungszaiten Whoiswho Aktiviteiten Projeten Meckerkescht Adress Kontakt Links GB liesen An GB androen Impressum

Wëllkommen am Echternoacher Jugendhaous.

Op dëse Säiten wëlle mir Dir ganz kuerz eis Haus e besse virstellen an Dir en éischten Ableck an dat verschafen, wat Dech alles bei eis erwart.

Natierlech as dat hei net alles a vill Sachen kanns Du eréischt dann gesin an erliewen, wanns Du selwer an d'Jugendhaus kënns.

Des Säiten sin dann och virun allem geduecht fir Dech ze motivéieren an Dir Loscht ze gin fir mol eng Kéier bei eis laanscht kucken ze kommen.

Mir wënschen Dir vill Spaass op dëse Säiten a freen eis drop, Dech geschwen bei eis begréissen ze kënnen.

 

  
christian@cirje.lu